Estimats Senyors:

Per si pot ser d’utilitat per a vostès, a continuació exposem els criteris i procediments més rellevants que s’han seguit per a realitzar aquesta traducció. En cas de preferir que es segueixi algun criteri diferent, no dubteu en indicar-ho i modificarem la traducció en el que sigui necessari.

CRITERIS GENERALS RELATIUS A QÜESTIONS D’ESTIL I TERMINOLOGIA.

El criteri general utilitzat és el següent: respecte al contingut, ser molt fidel a la versió original; en quant a la forma, ser molt fidel a la llengua de destí.

El procediment general utilitzat és el següent:

– Cada idea de la versió original ha de ser entesa amb tots els seus matisos, per a saber exactament el que volia dir l’autor. Per això, es du a terme tot el treball d’investigació que sigui necessari per a conèixer el significat exacte de cada paraula i expressió. Si és necessari, s’estudien els camps sobre els que versa el text. Concretar quin treball d’investigació s’ha realitzat i si s’ha consultat algun expert, escrivint-ho en negreta.

– Aquestes idees, amb tots els seus matisos, són expressades tal i com ho faria un expert natiu. Si és necessari, es du a terme una tasca d’investigació en l’àrea del saber corresponent amb l’objectiu de trobar l’equivalent exacte al concepte del idioma d’origen. Així mateix, si és convenient i possible, es consulta algun expert en els camps que procedeixin. Concretar quin treball d’investigació s’ha realitzat i si s’ha consultat algun expert, escrivint-ho en negreta.

Criteris concrets relatius a qüestions terminològiques derivades de les diferències entre els diferents sistemes legals

Algunes figures jurídiques que apareixen en el document traduït són típiques del dret anglosaxó (modificar si es tracta d’un altre sistema legal) (no existint en el sistema legal espanyol modificar, si és convenient) o no coincideixen exactament amb la figura jurídica espanyola (modificar, si és convenient) equivalent. En tals casos, amb l’objectiu de ser extremadament precisos, s’ha procedit normalment a una adaptació per a que el concepte anglosaxó (modificar, si és convenient) pugui ser entès clarament pels lectors espanyols (modificar, si és convenient). (Esborrar aquest paràgraf en cas que no hi hagi res a comentar)

Criteris relatiu a la traducció de sigles

Criteris relatius a altres qüestions terminològiques

ADAPTACIÓ ALS USUARIS ESPANYOLS

CRITERIS RELATIUS A ERRORS DE LA VERSIÓ ORIGINAL

Criteris relatius a paraules il·legibles en la versió original

Criteris relatius a noms de publicacions i associacions

CRITERIS RELATIUS AL FORMAT

SUGGERIMENTS PER AL CLIENT

Controls de qualitat

Aquesta traducció s’ha realitzat seguint estrictes procediments i ha passat pels deguts controls de qualitat. AFEGIR AQUESTA FRASE SI LA TRADUCCIÓ ÉS URGENT: S’ha de tenir en compte, no obstant, que en una traducció urgent els controls de qualitat estan en funció del temps disponible.

El Sistema de Qualitat seguit permet que el producte final tingui el nivell de qualitat adequat. Si consideren que no és el cas, els preguem que ens ho comuniquin a efectes de prendre les mesures necessàries per a que no torni a repetir-se en un futur. (ESBORRAR AQUEST PARÀGRAF SI ES TRACTA D’UNA TRADUCCIÓ URGENT)

Valorem molt qualsevol tipus de comentari u observació, especialment aquells suggeriments que ens permetin adaptar-nos millor a les seves necessitats i gustos.

No dubtin en contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment o explicació addicional que puguin necessitar.

Atentanment,

Coordinador de Traduccions i Interpretacions

1G Serveis de Traduccions