Estimat/da:

Tal com hem acordat, em complau enviar-vos el nostre pressupost / la nostra estimació d’honoraris per la realització d’una traducció del text que ens heu enviat.

PRESSUPOST / ESTIMACIÓ D’HONORARIS

Descriptiu text:

Idioma origen: traduccions de l’anglès, traduccions del castellà, traduccions del català, traduccions del francès, traduccions de l’italià, traduccions del portuguès, traduccions del galleg, traduccions del vasc, etc.

Idioma destí: traduccions a l’anglès, traduccions al castellà, traduccions al català, traduccions al francès, traduccions a l’italià, traduccions al portuguès, traduccions al galleg, traduccions al vasc, etc.

Modalitat traducció:

Instruccions especials:

Pàgines:

Nº paraules versió espanyola: (tenir en compte que la versió espanyola tindrà un 15% més de paraules que la versió anglesa i un 35% més que l’alemanya)

Tarifa per paraula: euros per paraula

Descompte per volum / client nou (10%) / repeticions:

Recàrrec per urgència / format:

Total pressupost / estimació d’honoraris:

euros + 16% IVA

Termini d’entrega: dies laborables a contar des de l’acceptació del pressupost / l’estimació d’honoraris, TREURE SI CONVÉ LA SEGÜENT COLETILLA: sempre que s’accepti en un termini de XXX minuts SI ÉS CLIENT NOU I HA DE FER UN PAGAMENT PER AVANÇAT: i pagament per avançat del total pressupostat / 80% estimat en concepte de provisió de fons. Si la confirmació es rep més tard de les 18.00h. el termini comença a contar a partir del següent dia hàbil.

SI EL TERMINI NO ÉS URGENT: Si necessitéssiu un termini més breu seria possible oferir-lo a través de la Modalitat Urgent. Amb aquesta modalitat us entregaríem una versió urgent en el termini pactat sense poder efectuar, a causa de la falta de temps, els controls de qualitat de conformitat amb les normes de qualitat ISO 9001 i UNE-EN 15038 que seguim en les traduccions no urgents, pel que no es podria garantir el mateix nivell de qualitat. No obstant, si ens ho indiqueu, amb posterioritat a l’entrega de la versió urgent podríem completar els deguts controls i entregar-vos una versió definitiva d’acord als estàndards de qualitat. Si esteu interessats en la modalitat urgent, no dubteu en demanar-nos un altre pressupost indicant-nos en quin termini concret necessiteu la traducció.

SI EL TERMINI ÉS URGENT: El termini anterior és urgent i en les traduccions urgents no es disposa del temps suficient per a efectuar els controls de qualitat de conformitat amb les normes de qualitat ISO 9001 i UNE-EN 15038 que seguim en les traduccions no urgents, pel que no es podria garantir el mateix nivell de qualitat. No obstant, si ens ho indiqueu, amb posterioritat a l’entrega de la versió urgent podríem completar els deguts controls i entregar-vos una versió definitiva d’acord als estàndards de qualitat.

El anterior és una estimació d’honoraris, ja que es factura en funció del nombre de paraules de la versió espanyola/catalana i això no es pot saber a priori. Per tant, el import efectiu a facturar podrà variar a la baixa o a l’alça en funció del nombre real de paraules.

La validesa d’aquesta oferta és de 2 mesos.

Per a que puguem iniciar la prestació del servei, preguem respondre a aquest e-mail indicant la conformitat amb aquesta oferta La confirmació d’aquesta acceptació de comanda constitueix un contracte de prestació de serveis que es regeix per les condicions a sota exposades.

Cordialment,

INDICAR NOM

Gestor de Traduccions i Interpretacions

1GLOBAL TRANSLATORS Servei de Traducció

CONDICIONS DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRADUCCIÓ

1GLOBAL TRANSLATORS, S.L., subministrador de serveis de traducció (en endavant Proveïdor de Serveis de Traducció)

INDICAR LA RAÓ SOCIAL DEL CLIENTE (en endavant client), a instàncies de INDICAR EL NOM DE LA PERSONA QUE REALITZA LA COMANDA

a través del present acorden el següent:

1. Descripció de serveis: El Proveïdor de Serveis de Traducció subministrarà un servei de traducció amb les característiques i condicions tècniques, d’entrega del servei i econòmiques definides en la present oferta. El Proveïdor de Serveis de Traducció s”esforçarà tot el possible per a completar la prestació dels serveis que es detallen a dalt per a la data convinguda, no sent responsable per retards ocasionats per causes no imputables a ell. Les traduccions seran realitzades de conformitat amb els procediments i estàndards de qualitat especificats per a cada modalitat de traducció en la versió vigent de la nostra “Política de Qualitat”, que es facilitarà al Client en cas de que aquest ens la sol·liciti.

2. Honoraris pels serveis i forma de pagament. El Client convé a pagar el import recollit en la present oferta en concepte d’honoraris del Proveïdor de Serveis de Traducció pels serveis abans mencionats. Per a això, s’estendrà una factura que recollirà els conceptes aplicables. El pagament es realitzarà de la següent manera: (Afegir aquí la forma de pagament general, per exemple a l’entrega del treball, o el 50% a l’entrega i la resta a 15 dies…, adequar-ho a cada cas)

3. Cancel·lació o rescissió per part del Client Si el Client cancel·la o rescindeix qualsevol part dels ítems descrits en la oferta abans que el Proveïdor de Serveis de Traducció hagi finalitzat el total del servei, llavors, en consideració de la planificació i assignació de recursos del Proveïdor de Serveis de Traducció, el Client pagarà a aquest la part dels honoraris i els costs relacionats pactats, representats per el percentatge del total dels serveis prestats.

4. Costs addicionals. El Client haurà de reemborsar al Proveïdor de Serveis de Traducció totes les despeses de butxaca que aquest hagi tingut, i que no siguin part de la rutina normal del procés de traducció, tals com el servei d’entrega urgent de documents en 24 hores, trucades de llarga distància per a aclarir ambigüitats en els documents, etc. La present oferta no inclou despeses d’enviament, salvant que així s’indiqui expressament en l’oferta.

5. Treballs a facturar a persones jurídiques o físiques diferents al client. En el cas que el client vulgui que el servei es facturi a una persona jurídica o física diferent del client, notificarà les dades d’aquesta persona al Proveïdor de Serveis de Traducció en la major brevetat. En aquests casos, el client es responsabilitzarà del pagament del servei facturat a d’altres persones i de la resta d’obligacions derivades del present contracte, salvant que expressament manifesti abans d’acceptar la present oferta que no es fa responsable de tal pagament. En tal cas, facilitarà al Proveïdor de Serveis de Traducció les dades de la persona jurídica o física a qui s’hagi de facturar, així com les dades de la persona de contacte, a efectes de que el present contracte es pugui celebrar directament entre el Proveïdor de Serveis de Traducció i la persona a la qual es factura.

6. Revisió de la traducció per part del Client. Al rebre la traducció del Proveïdor de Serveis de Traducció, el Client notificarà al Proveïdor de Serveis de Traducció en un termini màxim de 20 dies des de l’entrega, les anomalies que hi trobi. El Proveïdor de Serveis de Traducció corregirà, sense cost algun per al Client, qualsevol error o discrepància amb el contingut del servei contractat motivat per defectes en la realització del servei de traducció. Transcorregut el termini, el Proveïdor de Serveis de Traducció entén que la traducció ha estat aprovada pel Client i no serà responsable de les correccions o incidències que es puguin produir en la traducció.

7. Confidencialitat Tot el coneixement i la informació expressament identificats pel Client per escrit com “confidencial” als que el Proveïdor de Serveis de Traducció tingui accés durant la realització del servei contractat, amb referència al negoci, els productes del Client o altra informació sensible que pugui ser aprofitada pels seus competidors en el mercat, es mantindran sota la més estricta confidencialitat per part del Proveïdor de Serveis de Traducció i, a excepció feta del cas en que el Client expressament ho autoritzi per escrit, no seran difosos ni publicats pel Proveïdor de Serveis de Traducció, ni autoritzarà el Proveïdor de Serveis de Traducció a tercers a difondre’ls o publicar-los. Aquesta confidencialitat està garantida per la firma d’un document de confidencialitat per part de tots els components de l’empresa. Aquest mateix document, per a la seva firma o acceptació, s’envia als proveïdors que tenen contacte amb informació o dades del Client. En cada projecte, el Gestor de Projectes és el depositari de la informació i només la distribueix als directament implicats.

El que s’entén per Informació Confidencial a la que fa referència aquest apartat no inclou el registre de glossaris terminològics compilats pel Proveïdor de Serveis de Traducció en el curs de la prestació del servei de conformitat amb el present Contracte, a excepció feta del cas en que el Client i el Proveïdor de Serveis de Traducció acordin per escrit que aquests glossaris especials passin a ser propietat del Client i, així mateix, passin a ser regits per les clàusules de confidencialitat d’aquest Apartat.

8. Copyright. La Traducció és propietat del Client. Un cop el client hagi abonat la remuneració estipulada pel servei o els que es sumessin per modificacions i afegits a aquestes clàusules, la traducció dels ítems descrits serà propietat del Client.

El Proveïdor de Serveis de Traducció no té cap obligació de realitzar accions per a protegir els drets d’autor, registre de marques o altres drets del Client respecte de la traducció, salvant que s’estipuli el contrari expressament en el present Contracte. No obstant, el Proveïdor de Serveis de Traducció tindrà el dret de conservar còpies per als seus arxius dels ítems a traduir i de la traducció resultant, amb subjecció a la confidencialitat pactada en l’apartat 7.

9. Canvis realitzats per tercers. El Proveïdor de Serveis de Traducció no tindrà cap responsabilitat per qualsevol canvi que realitzin tercers sense el consentiment escrit per la seva part.

10. Legislació i tribunals de justícia. El present contracte es regeix per les lleis d’Espanya i qualsevol discrepància serà sotmesa al fur dels tribunals de justícia de Barcelona.

11. Modificacions al contingut. Qualsevol modificació que vulgui incorporar-se a aquest contracte haurà de fer-se per escrit. El present Contracte passarà a ser un contracte vinculant a partir del moment de l’acceptació de la present oferta.

1GLOBAL TRANSLATORS

Traducciones e Interpretaciones

Página Web:

Traducciones Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 392 5º 2ª – 08015 Barcelona – 93 228 92 58

Traducciones Madrid
Velázquez 94 1º – 28006 Madrid – 91 128 05 40

Traducciones Sevilla
Paseo de las Delicias 1 2ª Plta. – 41001 Sevilla – 95 511 26 34

Traducciones Valencia
Cirilo Amorós 6 Pta. 1ª – 46004 Valencia – 96 111 82 64

Email coordination@1globaltranslators.com

===================================================================

Aquest e-mail con contenir informació confidencial i privilegiada.
Es prohibeix la seva lectura, ús, divulgació o distribució no autoritzada.
Si no és el destinatari, li preguem que el retorni al remitent
i destrueixi totes les còpies d’aquest missatge.
Manuales de usuario F-05-201-02

Sol·licitud pressupost / estimació d’honoraris: