Marcar amb una creu a la dreta de cada pas seguit:

Pas 1

Fer una adequada planificació del temps, acceptant el treball únicament si es compta amb suficient temps per a fer una traducció de qualitat (normalment 1 hora per 300 paraules).

Pas 2

Quan es rebi el text a traduir per fax, comprovar ràpidament que sigui llegible i que s’hagin rebut totes les pàgines. Si es rep per e-mail, comprovar que s’obrin bé els documents adjunts.

Pas 3

Enviar el justificant de recepció del text a traduir.

Pas 4

En cas de no estar familiaritzat amb algun camp abordat pel text a traduir, documentar-se en Internet o a través d’altres medis (preferiblement buscar texts similars)

Pas 5

Llegir, en el seu cas, les eines, glossaris i instruccions de treball proporcionats per 1Global Translators per aplicar-los a la traducció.

Pas 6

Traduir fent ús intensiu del diccionari per a conèixer totes les possibles traduccions de cada paraula i de cada grup de paraules i escollir la millor, inclús de paraules ja conegudes.

Pas 7

Investigar tot el necessari en Internet, diccionaris, manuals, etc., fins a comprendre totes les idees del text original.

Pas 8

Investigar tot el necessari fins estar segur de que s’han expressat totes aquelles idees amb els mateixos termes que utilitzen els experts per aquest tipus de texts en el país en qüestió.

Pas 9

Si malgrat haver investigat tot el possible, alguna qüestió resulta dubtosa, preguntar-la al Coordinador de Projectes (o comentar-la en la Nota de Criteris si és molt poc dubtosa) Davant el dubte, millor preguntar!!

Pas 10

Comprovar que tot tingui sentit.

Pas 11

Comprovar que s’hagin traduït els encapçalaments i pues de pàgina, en el seu cas.

Pas 12

Afegir la numeració de les pàgines, en cas que no n’hi hagués.

Pas 13

Després de realitzar la traducció, fer com a mínim una lectura per a depurar l’estil, de forma que res soni forçat per a un natiu de la llengua de destí (sent al mateix temps el més fidel possible al document original)

Pas 14

Fer una revisió de la traducció confrontant-la amb una còpia impresa de l’original i subratllant paraula per paraula (o bé en el propi ordinador marcant paraula per paraula amb el retolador que apareix en la part inferior dreta de les barres d’eines), per a assegurar-se de que no s’hagi deixat res i tot coincideixi exactament.

Pas 15

Assegurar-se que tots els noms propis i xifres siguin correctes.

Pas 16

Passar el corrector d’ortografia.

Pas 17

Fer totes les lectures necessàries fins que en una lectura no es detecti cap falta.

Pas 18

Comprovar que el format és l’adequat, preferiblement comparant una còpia impresa de la traducció amb una còpia impresa de l’original.

Pas 19

Preparar la Nota de Criteris, en cas que sorgeixin incidències, qüestions poc dubtoses o el traductor ho estimi oportú.

Pas 20

Enviar la traducció, la Checklist complimentada i la Nota de Criteris (en el seu cas) per e-mail segons les instruccions rebudes.